Vienrocin 80

 
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
VİENROCİN %80
Oral Çözelti Tozu
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
 
BİLEŞİMİ
VİENROCİN %80 Oral Çözelti Tozu; beyaz ya da kremsi renkte, homojen bir toz olup her g’da 800 mg Enrofloksasin baz içerir.
 
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Florokinolonlar grubuna dahil bir antibiyotik olan enrofloksasin; geniş etki spektrumlu bir antibakteriyeldir. Enrofloksasin bakteriyel DNA sentezinde görevli topoizomerazı II’yi (DNA giraz) inhibe ederek aktivite gösterir ve düşük konsantrasyonlarda bakterisit olarak etkir. Başlıca duyarlı bakteriler; Escherichia coli, Salmonella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., Proteus sp., Klebsiella sp., Shigella sp., Yersinia sp., Moraxella sp., Acinobacter sp., Actinobacillus sp., Pasteurella sp., Leptospira sp., Camphylobacter sp., Citrobacter sp., Haemophilus sp., Ehrlichia sp., Coxiella brunetti, metisiline ve gentamisine dirençli olanlarda dahil Staphylococcus sp., penisiline dirençli olanlarda dahil Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningiditis, Corynebacterium sp., Chlamydia sp., Vibrio cholerae, Mycoplasma sp.’dir.
Streptococcus suis, Streptococcus agalactia, Streptococcus dysgalactia, Streptococcus zooepidemicus, Rhodococcus equi, Mycobacterium sp. orta derecede duyarlılık gösterir.
Anaerobik kokların çoğu, Clostridium sp., Bacteroides sp. ve Pastaurella maltophila kinolonlara genellikle az duyarlı veya dirençlidir.
Enrofloksasin oral yolla hızlı ve kolayca emilen ve organizmada iyi bir dağılım profili gösteren bir antibiyotiktir. Uygulanmasından sonra bir saat gibi kısa bir süre içinde maksimum bir plazma düzeyine erişmektedir. Dokularda oluşan konsantrasyonları serumdaki düzeyin birkaç katına ulaşmakta ve etkin düzeyini 12-24 saat boyunca korumaktadır. 10 mg/kg dozda tavuklara içirildiğinde maksimum kan konsantrasyonuna çıkma süresi 1.43 saat ve maksimum kan konsantrasyonu 2.44±0.64 µg/ml’dir. Oral uygulamada eliminasyon yarı ömrü (t1/2 ß) tavuklarda 14.9 saat, hindilerde 6.2 saattir. Dağılım hacmi tavuklarda 3.61 l/kg, hindilerde 3.16 l/kg’dır. Enrofloksasinin yaklaşık %45’i idrarla atılır.
 
KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLARI
Etçi tavuk ve hindilerde enrofloksasine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu solunum sistemi ve sindirim sistemi enfeksiyonlarının tedavisi amacı ile kullanılır.
Bunlar: Escherichia coli enfeksiyonları (Colisepticemia, Colibacillosis, Peritonitis, Salpingitis, Synovitis, Omphalitis, air sacculitis), Salmonellosis (tavuk tifosu), paratifo enfeksiyonları, infectious coryza, Pasteurellosis (tavuk kolerası), Mycoplasmosis (Chronic respiratory disease, Chronic respiratory disease complex), Streptococ enfeksiyonları, Staphylococ enfeksiyonları (synovitis, arthritis, septicemia, spondylitis, omphalitis, bacterial endocarditi), , Erysipelas (hindilerde) enfeksiyonlarında ve viral enfeksiyonlarla birlikte görülen ve duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sekonder bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
 
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Farmakolojik doz: 10 mg/kg canlı ağırlık/gün genel enrofloksasin dozudur. Pratik doz: 1 ton canlı ağırlık için günde 12.5 g VİENROCİN %80 Oral Çözelti Tozu içme suyuna katılarak kullanılır. İlaçlı içme suyu günlük olarak hazırlanmalı ve kullanılmalıdır. Enfeksiyonların nedenine, şiddetine ve Veteriner Hekimin öngörüsüne göre 3-5 gün boyunca kullanılır. Salmonellosis ve Pasteurellosis tedavisinde tedavi süresi 5 günden az olmamalıdır.
 
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR
Rumen florasına olumsuz etkilerinden dolayı rumen faaliyetleri başlamış kuzu ve buzağılarda sistemik tedavi amacıyla kullanılmamalıdır. Böbrek yetmezliği olan hayvanlarda doz ayarlaması yapılmalıdır.
 
İSTENMEYEN ETKİLERİ
Siprofloksasin ve enrofloksasin gibi bazı kinolonlar bazen idrar yollarında kristallenmeye yol açabilir. Bu nedenle bu ilaçlar verilirken su kısıtlaması yapılmamalıdır.
 
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Florokinolonlar ile aminoglikozidler, beta-laktam ilaçlar ve sülfonamidler arasında aynı yönde (sinerjistik); eritromisin, polimiksin, nitrofurantoin ve rifampin arasında aksi yönde (antagonist) etkileşmeler vardır. Şelat oluşturmaları nedeniyle alüminyum, demir, magnezyum, kalsiyum gibi iki ve üç değerli minerallerle birlikte kullanılmamalıdır. Bu tip mineralleri içeren ürünlerden en az 2-3 saat önce veya sonra kullanılmalıdır. Enrofloksasin, oral kullanımda özellikle Cu, Pb, Zn, Mg, Al gibi metallerle şelat oluşturma potansiyelinden dolayı bu metallerce zengin su içinde kullanılmaması önerilmektedir. Kinolonlar ortam pH’sından etkilendiklerinden içme suyunu asitleştirici maddelerle birlikte kullanılmamalıdır. Enrofloksasinin karaciğerde metabolize edildiği bilinen diğer ilaçlarla birlikte kullanılması, söz konusu ilaçların farmakokinetiğini etkileyebilir.
 
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Enrofloksasin toksikolojik açıdan güvenli bir antibiyotiktir. 1-21 günlük etlik piliçler ve 1-6 haftalık hindiler su ile verilen 250-300 ppm enrofloksasine dayanırlar.
 
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 12 gün geçmeden, hindiler ise 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen hindi ve tavuklarda uygulanmaz.
 
KONTRENDİKASYONLAR
Kanatlılarda bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.
 
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.  Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
 
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR
Kullanım sırasında göze kaçmamasına dikkat edilmelidir. Eldiven kullanılarak deriyle doğrudan temasından kaçınılmalıdır.
 
MUHAFAZA ŞARTLARI ve RAF ÖMRÜ
Oda sıcaklığında (15°C -25°C) ışıktan korunarak saklanmalıdır. Raf ömrü 2 yıl (24 ay) ’dır.
 
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
0.5 ve 2.5 kg'lık beyaz plastik ambalajlarda ve 1 kg yuvarlak kilitli polietilen kavanozlarda takdim edilmiştir.